THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH.