Thông báo mời họp và Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp và Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 -VC9

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (MCK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Chi tiết nội dung tài liệu được đính kèm theo thông báo dưới đây:

Trân trọng!

 1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
 2. Giấy ủy quyền đại hội
 3. Chương trình đại hội
 4. Quy chế tổ chức và biểu quyết
 5. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc
 6. Báo cáo của Ban kiểm soát
 7. Tờ trình thông qua BCTC được kiểm toán năm 2022
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
 9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
 10. Tờ trình miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT công ty trong thời gian còn lại năm 2020 – 2025
 11. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
 12. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT
 13. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT
 14. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT
 15. Thông báo phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
 16. Phiếu biểu quyết
 17. Phiếu bầu thành viên HĐQT
 18. Dự thảo Nghị quyết của HĐQT năm 2023