Thông báo thay đổi địa chỉ website Công ty.

Thông báo thay đổi địa chỉ website Công ty.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi địa chỉ website Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 13.

Nội dung thông báo được đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo thay đổi địa chỉ website Công ty.