Thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (MCK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

Chi tiết nội dung tài liệu được đính kèm theo thông báo dưới đây.

         Xin trân trọng cám ơn./.

  1. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
  2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
  3. Tờ trình Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng sở hữu cổ phần VC9 dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
  4. Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
  5. Phiếu thảo luận ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
  6. Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
  7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.