Thông báo Quyết định số 309/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu VC9 ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo.

Thông báo Quyết định số 309/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu VC9 ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo.

Kính gửi:Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công ty Quyết định số 309/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu VC9 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo.

Nội dung thông báo được đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Quyết định số 309/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu VC9 ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo.