Thông báo Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 -VC9

Thông báo Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 -VC9

Kính gửi:– Uỷ ban chứng khoán nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
– Quý cổ đông công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung nghị quyết của HĐQT công ty về việc thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết của HĐQT công ty về việc thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Trân trọng./.