Thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (MCK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Chi tiết nội dung tài liệu được đính kèm theo thông báo dưới đây.

         Xin trân trọng cám ơn./.

  1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
  2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
  3. Tờ trình số 187 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
  4. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
  5. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022