Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Nội dung chi tiết đính kèm dưới đây:

  1. Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Trân trọng./.