Phụ lục số 01 Sửa đổi một số điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Phụ lục số 01 Sửa đổi một số điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Phụ lục số 01 sửa đổi một số điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Nội dung chi tiết đính kèm dưới đây:

  1. Phụ lục số 01 sửa đổi một số điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Trân trọng./.