Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.