Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp và Nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

 Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:
1. Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
2. Nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Trân trọng./.