Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc điều chỉnh hình thức thông qua các nghị quyết /quyết định Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc điều chỉnh hình thức thông qua các nghị quyết /quyết định Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc điều chỉnh hình thức thông qua các nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc điều chỉnh hình thức thông qua các nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông.