Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Báo cáo thông tin thay đổi số lượng cổ phiểu có biểu quyền biểu quyết đang lưu hành và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Nội dung chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  2. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành;
  3. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ công ty.