Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu và tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu và tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu và tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết nội dung nghị quyết xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9;
  2. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng!