Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Quốc Linh đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quốc Linh.

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Quốc Linh đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quốc Linh.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Quốc Linh đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quốc Linh.

Nội dung chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Nghị quyết của HĐQT Công ty Chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Quốc Linh đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quốc Linh.