Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Vinaconex 9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Trân trọng thông báo./.