Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (cập nhật địa chỉ trụ sở công ty) tháng 5 năm 2022.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (cập nhật địa chỉ trụ sở công ty) tháng 5 năm 2022.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý Cổ đông Công ty Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty) năm 2022.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Quyết định số 111/2022/QĐ/VC9-CT.HĐQT về việc Ban hành điều lệ sửa đổi.
  2. Điều lệ tổ chức và hoạt động (cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty) tháng 5 năm 2022.