Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 10/05/2022, tại Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội:1.324 cổ đông đại diện cho 11.695.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 21Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 6.291.077 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm53,79% % tổng số cổ phần phát hành của Công ty . (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 28 cổ đông, đại diện cho 6.541.277 cổ phần, chiếm 55,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Ông Nguyễn Hải HàChủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Thạch TânThành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Bà Lại Thị LanKế toán trưởng – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà:

Ông Phạm Ngọc HùngTrưởng Ban Thư ký
Bà Nguyễn Thị LợiThành viên Ban Thư ký

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết kết quả cụ thể như sau:

 • Thông qua Chương trình Đại hội : Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.
 • Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội : Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
 • Thông qua Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:
STTHọ và tênChức vụ
1Ông Mai Tùng SơnTrưởng Ban kiểm phiếu
2Ông Phạm Quốc AnhThành viên Ban kiểm phiếu
3Bà Đinh Thị LanThành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Công ty trình bày các báo cáo gồm:

 1. Báo cáo của HĐQT trị và Ban Tổng GĐ về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
 3. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 5. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 6. Tờ trình thông qua việc cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở Công ty.
 7. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

Sau khi nghe Công ty trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022.

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết như sau:

STTNội dung được thông quaTỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết của CĐ dự họp (%)
 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 202298,76
 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 202198,76
 Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 164/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị98,76
 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 163/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị100
 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 163/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị99,84
 Thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 theo nội dung Tờ trình số 194/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị100
 Thông qua việc cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở Công ty theo nội dung Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị100
 Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo nội dung Tờ trình số 187/2022/TTr-HĐQT ngày 06/05/2022 của Hội đồng quản trị99,10

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Nội dung chi tiết Đại hội xin mời xem file đính kèm, trân trọng!

 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 kèm Phụ lục thảo luận.
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 4. Báo cáo hoạt động của BKS.
 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
 7. Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cá tài chính năm 2022.
 8. Tờ trình thông qua việc cập nhật thông tin địa chủ trụ sở chính Công ty.
 9. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.