Công bố văn bản của Uỷ ban chứng khoán về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Công bố văn bản của Uỷ ban chứng khoán về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công bố văn bản của Uỷ ban chứng khoán về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Chi tiết nội dung xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Công bố văn bản của Uỷ ban chứng khoán về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.