Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn công bố thông tin về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Công văn công bố thông tin về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.