Công bố thông tin về việc hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại mức 49% đầy đủ hợp lệ theo quy định tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Công bố thông tin về việc hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại mức 49% đầy đủ hợp lệ theo quy định tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn công bố thông tin về việc hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại mức 49% đầy đủ hợp lệ theo quy định tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Công văn công bố thông tin số 302/2022/CV/VC9-TCHC ngày 22/07/2022.
  2. Công văn số 4346/UBCK-PTTT về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần xây dựng số 9.