Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công Silo xi măng 15.000 tấn dự án TPP Xi Măng, Ninh Thủy, Khánh Hòa Tháng 12.2023

Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công Silo xi măng 15.000 tấn dự án TPP Xi Măng, Ninh Thủy, Khánh Hòa Tháng 12.2023