Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi:Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 -VC9

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (MCK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Chi tiết nội dung tài liệu được đính kèm theo thông báo dưới đây:

Trân trọng!

  1. Thông báo bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
  2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025
  3. Phiếu biểu quyết bổ sung
  4. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
  5. Dự thảo Nghị quyết Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông