Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn Công ty.

Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn Công ty.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9  – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý Cơ quan, Quý Cổ đông Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Công ty đối với cá nhân bà Phan Thị Tuyết Lan.

Trân trọng.