Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Trân trọng./.