Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 (Đã được soát xét).

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 (Đã được soát xét).

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 (Đã được soát xét).

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây.

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 (Đã được soát xét).
  2. Văn bản giải trình về biến động KQKD 6 tháng đầu năm 2021 và KQKD 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét báo cáo tài chính.