Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 30/09/2022.

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 30/09/2022.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 30/09/2022.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 30/09/2022.