VC9 cập nhật giai đoạn trượt Silo xi măng 15.000 tấn tại dự án TPP Xi Măng, Ninh Thủy, Khánh Hòa

VC9 cập nhật giai đoạn trượt Silo xi măng 15.000 tấn tại dự án TPP Xi Măng, Ninh Thủy, Khánh Hòa