Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trân trọng!