Công văn Đính chính nội dung Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 187/2022/TTr – VC9 ngày 06/05/2022

Công văn Đính chính nội dung Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 187/2022/TTr – VC9 ngày 06/05/2022

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn Đính chính nội dung Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 187/2022/TTr – VC9 ngày 06/05/2022

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Công văn Đính chính nội dung Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 187/2022/TTr – VC9 ngày 06/05/2022

Trân trọng!