Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9.

Nội dung chi tiết xin mời xem tài liệu đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị
  2. Nghị quyết HĐQT vv Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CPXD số 9-VC9 đối với ông Trần Thạch Tân
  3. Nghị quyết HĐQT vv Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CPXD số 9-VC9