Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị và bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị và bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị và bầu Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9.

Nội dung chi tiết xin mời xem tài liệu đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội động quản trị
  2. Nghị quyết HĐQT vv Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD số 9-VC9
  3. Nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Trân trọng!