Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 về việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo đúng mục đích đã được thông qua

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 về việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo đúng mục đích đã được thông qua

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 về việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo đúng mục đích đã được thông qua.

Chi tiết nội dung xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 về việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo đúng mục đích đã được thông qua.

Trân trọng!