Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Vào hồi: 13 giờ 30 phút ngày 22/4/2024, tại Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội:1.277 cổ đông đại diện cho 16.695.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 38 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 11.613.815 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 69,56% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 38 cổ đông, đại diện cho 11.613.815 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trần Thạch Tân– Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hồng Giang–Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Bà Lại Thị Lan– Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ban thư ký Đại hội

Ông Trần Thạch Tân – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà:

Ông Lê Hoàng Anh– Trưởng Ban Thư ký
Bà Vũ Thị Phương Hằng– Thành viên Ban Thư ký

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết kết quả cụ thể như sau:

 • Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội : Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
 • Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 • Thông qua Chương trình Đại hội : Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.
 • Thông qua Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:
1Bà Nguyễn Như QuyênTrưởng Ban kiểm phiếu
2Bà Đinh Thị LanThành viên Ban kiểm phiếu
3Ông Nguyễn Nam HùngThành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Công ty trình bày các báo cáo gồm:

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 3. Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn của việc phát hành tăng vốn đã được kiểm toán.
 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024.
 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
 7. Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi nghe Công ty trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024.

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các cổ đông bỏ phiếu biếu quyết

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

STTNội dung được thông quaTỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
 1Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024100
 2Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023100
 3Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 83/2024/TTr-BKS ngày 29/3/2024)  100
 4Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).  100
 5Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).  100
 6Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).  100
 7Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).  100
 8Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Đại Thụ (theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024)  100
 9Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024)  100

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung chi tiết Đại hội xin mời xem file đính kèm, trân trọng!

 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2024
 2. Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ.
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 5. Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn của việc phát hành tăng vốn đã được kiểm toán
 7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024.
 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.