Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 21/09/2022, tại Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1421 cổ đông đại diện cho 11.695.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 46 cổ đông, đại diện cho 7.453.443 cổ phần chiếm 63.73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:   Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự       : 07 cổ đông.

Tổng số cổ đông ủy quyền                   39 cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Ông Nguyễn Hải Hà      Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

Ông Trần Thạch Tân     Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Bà Lại Thị Lan             Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu:

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Sau khi nghe Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Sau thời gian thảo luận, các Cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết Thông qua việc chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo tờ trình số 379/2022/TTr-HĐQT ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị).

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2022 đã thành công tốt đẹp, Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 02 phút cùng ngày.

Nội dung chi tiết Đại hội xin mời xem file đính kèm, trân trọng!

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
  2. Nghị quyết 414/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  3. Tờ trình 379/2022/TTr- HĐQT ngày 31/08/2022.