Báo cáo về ngày trở thành/không còn là Cổ đông lớn Công ty .

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là Cổ đông lớn Công ty .

Kính gửi: – Quý cổ đông Công ty

Ngày 28/10/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9)  nhận được các Báo cáo trở thành/không còn là cổ đông lớn của các cổ đông, gồm có như sau:

  1. Báo cáo trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG ký ngày 19/10/2022.
  2. Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Nguyễn Minh Quang ký ngày 19/10/2022.
  3. Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Trần Mạnh Hiếu ký ngày 19/10/2022.
  4. Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Phạm Quốc Khánh ký ngày 20/10/2022.
  5. Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Phùng Quang Việt ký ngày 20/10/2022.
  6. Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Bà Phan Thị Tuyết Lan ký ngày 21/10/2022.

Trân trọng thông báo./.